Klimaateffect atlas

In het najaar van 2017 hebben de gezamenlijke overheden in het gebied Vallei en Veluwe een Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Hiermee willen zij samen de gevolgen van klimaatverandering opvangen. 

Het Rijk heeft in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie het doel geformuleerd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Een voordeel van de gezamenlijke aanpak van het Manifest is dat een deel van de oplossing voor klimaatverandering in het regionale schaalniveau gevonden wordt.

Een van de speerpunten van het Manifest is het opstellen van een regionale stresstest. De stresstest brengt kwetsbaarheden in beeld voor de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. 

Er is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste stresstest hebben uitgevoerd. Daarom is deze Klimaateffectatlas opgesteld.  Bekijk hier de atlas.