Klimaatadaptatie

Samen maken we onze regio klimaatbestendig en waterrobuust

Platform Water Vallei en Eem speelt als DPRA-werkregio een faciliterende en ondersteunende rol en helpt daarmee de (individuele) partners met het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de ruimtelijke inrichting en het vastleggen van beleid hiervoor. De rol die het platform inneemt bij het thema klimaat is ondersteunend en vervangt niet de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten of het waterschap. Het platform deelt kennis, verbindt kennis en deskundigheid en kan zorgen voor handreikingen of andere instrumenten waar de deelnemers baat bij hebben. Ook waakt zij voor- en over een gebiedsgerichte benadering op watersysteemniveau.

Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de invulling van bijvoorbeeld een risicodialoog en een uitvoeringsprogramma waarin het gaat om gebiedsgerichte maatregelen.

Samenwerking

Het behalen van de ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is door het platform in samenwerking met de regio’s Noord- Veluwe en Oost Veluwe opgepakt. Door samenwerking is de ervaren werkdruk in enige mate het hoofd geboden. Dit is echter voor de langere termijn onvoldoende. Daarvoor is het scala aan opgaven te groot en de beschikbare capaciteit te klein. In het Regionaal Adaptatie Plan worden in 2020 de regionale doelen vastgelegd voor de Vallei en Veluwe. Lees ook de voortgangsrapportage van het RAP.

Vragen

Heb je een vraag over de klimaataanpak in jouw gemeente? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze klimaatcoördinator Sandy Hofland.