Waterketen en riolering

Samen delen wij de zorg voor de gehele waterketen

Platform Water Vallei en Eem werkt samen aan een duurzaam en doelmatig functionerende waterketen en -systeem. Doelmatig betekent dat we de goede dingen doen. We dragen bij aan de volksgezondheid en aan een klimaatrobuuste, duurzame en prettige leefomgeving. ‘Goed doen’ kenmerkt zich door de onderkenning van specialismen en het inzetten daarvan zoals specialistische kennis op het gebied van meten en monitoren, samen kennis ontwikkelen door het delen daarvan en samen inzetten op het verkrijgen van subsidies.

De uitgangspunten voor de komende vijf jaar

  • De waterketen is één geheel: samen delen wij de zorg voor de gehele afvalwaterketen;
  • De waterketen staat niet op zich, maar staat in nauw verband met het watersysteem en het beheer
    van de bovenruimte (openbaar en particulier);
  • Wij ambiëren een structurele en verregaande samenwerking met behoud van de eigen taken en verantwoordelijkheden;
  • We zorgen voor meer aandacht voor beheer en onderhoud en innovatie in de waterketen;
  • Beter benutten en beschikbaar stellen van data in het kader van kansen binnen de informatiesamenleving.