Het platform

Klaar voor de toekomst :
samen werken aan duurzaam waterbeheer

Het platform is een samenwerkingsorganisatie van 16 gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe in de regio van de Gelderse Vallei en Eempolder, opgezet om regionaal uitvoering te geven aan het (nieuwe) Bestuursakkoord Water. Platform Water Vallei en Eem is tevens een van de 42 landelijke werkregio’s in het kader van het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie.

De samenwerking is erop gericht gezamenlijk een duurzame, goed functionerende afvalwaterketen te realiseren en oplossingsrichtingen voor klimaatadaptatie te ondersteunen. Hierbij wordt ook samengewerkt met partners zoals Vitens en de provincies Gelderland en Utrecht. Platform Water Vallei en Eem ontzorgd haar deelnemers, maar zal de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties niet overnemen of uitvoeren. Organisaties zijn en blijven autonoom verantwoordelijk voor het uitvoeren van plichten en taken. Het uitgangspunt is dat opgaven gerelateerd zijn aan de waterketen en klimaatadaptatie en dat een gezamenlijke aanpak meerwaarde biedt voor individuele organisaties.

In de afgelopen tien jaar hebben veel onderwerpen onze aandacht gekregen. In 2008 zijn we de samenwerking gestart vanuit de waterketen. In de laatste jaren zijn daar belangrijke onderwerpen bijgekomen. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, de omgevingswet, de energietransitie, personele kwetsbaarheid en als laatste digitalisering. Het platform zet in op een robuuste samenwerkingsorganisatie om bovenstaande thema’s in onze regio op te kunnen pakken. Alleen wanneer er sprake is van een gedegen, gedragen en robuuste samenwerking kunnen we de kosten beperken, de kwetsbaarheid verminderen en de hoge kwaliteit vast te houden.

Deskundigheid is daarbij essentieel om de zorgtaken voor riolering, afvalwater en de stedelijke waterhuishouding goed uit te voeren. Daarbij is in verbinding staan met onze omgeving belangrijk. We richten ons daarom ook onze blik naar buiten. Verbindende communicatie en participatie zijn essentieel in onze aanpak.

Het koersplan 2020-2025 geeft richting aan de doelen die we willen realiseren. Centraal blijft staan dat PWVE haar deelnemers ondersteunt. Dit houdt in dat PWVE een faciliterende, stimulerende en/of coördinerende rol heeft.

De ambitie is vertaald naar 5 themadoelen;

  • Informatievoorziening
  • Klimaatadaptatie
  • Beleid, kennis & innovatie,
  • Netwerken
  • Personele kwetsbaarheid (Mens en organisatie)