Naar overzicht

Terugblik Ambtelijk platform 16 februari 2023

Hierbij blikken we kort terug op de bijeenkomst van het Ambtelijk Platform van donderdag 16 februari, in de raadszaal van het gemeentehuis van Ede. De opkomst was goed, bijna alle gemeenten en het waterschap waren vertegenwoordigd. Er vond veel uitwisseling plaats en levendige discussies. Niet alleen in het plenaire deel, maar zeker ook bij de koffie (met taart) en de lunch. Er waren ook vele nieuwe gezichten, dus al snel kwam het verzoek dat een ieder die wat wilde zeggen, zich ook even kort voorstelde. Een les voor het volgende Ambtelijk Platform: we gaan naamstickertjes gebruiken om elkaar sneller te leren kennen.

Wat is er plenair besproken?

1.Mededelingen

Nieuwe VNG modelverordening riool- en waterzorgheffing. Op 7 februari organiseerde het PWVE samen met VNG een informatiebijeenkomst over de nieuwe modelverordening. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg op dinsdag 18 april, gericht op de kostentoerekening. Welke maatregelen en investering voor waterzorg en klimaat adaptatie kunnen gemeenten toerekenen aan de nieuwe heffing? Wil je meer weten? Mail naar José: jlieferink@vallei-veluwe.nl

Goedkeuring 2de tranche 2022 DPRA Impulsregeling. Onze 2de aanvraag is onlangs voor 100% geaccepteerd door het ministerie van I&W. De aangevraagde bedragen worden binnenkort uitgekeerd via onze DPRA-kassier Mathieu van Heijningen, gemeente Amersfoort.

3de en laatste tranche DPRA ImpulsregelingSandy Hofland heeft een informatiemail gestuurd naar alle gemeentelijke contactpersonen voor DPRA Impulsregeling over de laatste aanvraag voor Impuls-gelden die wij in 2023 nog kunnen doen. Er is bovendien extra budget beschikbaar voor alle gemeenten!

Pilot klimaatbestendige wijken. Provincie Utrecht doet een herhaalde oproep voor gemeenten die willen meedoen aan de pilot voor het ontwikkelen van minimaal één klimaatbestendige wijk in 2023. Welke Utrechtse gemeente doet mee?

Er zijn nu 2 trainees van het Nationaal Watertraineeship aan het werk in onze regio. Naast Tessa Baart (per 1 november 2022) is Simone Runtulalo begonnen per 1 februari als trainee bij Amersfoort.

2. Kamerbrief Water en Bodem Sturend samengevat.

Op 25 november 2022 stuurde minister Harbers deze 32 pagina’s dikke brief naar de Tweede Kamer en verder het land in. Een stevig bestuurlijk statement om klimaat adaptatie en waterzorg integraal te betrekken bij de ruimtelijke opgaves. In de brief zijn maar liefst 33 aandachtspunten beschreven om rekening mee te houden, en/of ook in lokaal beleid te verankeren. 

Sandy Hofland presenteerde de belangrijkste aandachtspunten voor onze beleidssector. Bovendien benoemde Sandy de ambitie om binnen onze samenwerking van de Manifestregio Klimaat Vallei en Veluwe een ‘boodschappenwagentje’ te maken met diverse producten die ons praktisch kunnen helpen om in ruimtelijke projecten concrete klimaatrisico’s en adaptatiemaatregelen te kunnen inbrengen. Denk aan onze Klimaat Effect Atlas, of aan de richtlijnen voor klimaatbestendige bouw. 

Zie ook de website van onze Manifest-regio: www.klimaatvalleienveluwe.nl

3. Hemelwaterstructuurplan Ede, beleid én uitvoering!                                                

Christa Boshuis en Rik Peters presenteerden de onlangs in B&W-college vastgestelde hemelwaterstructuurplan. Dit plan is opgesteld in nauwe samenwerking met het waterschap. Het plan geeft helder overzicht van kwetsbare zones in het stedelijk gebied en waar maatregelen nodig zijn. 

Vervolgens toonden zij als voorbeeld enkele projecten in de openbare ruimte en in gebiedsontwikkeling, en hoe daar vanuit de kennis van het hemelwaterstructuurplan voorzieningen voor het regenwater worden meegenomen.

Zie bijgevoegd PowerPoint-presentatie van Rik en Christa.

4. Stage-kansen 

Het waterschap organiseert op 30 maart een grote stage-markt voor studenten aan Yuverta (MBO) en Van Hall Larenstein (HBO). Deze bijeenkomst is ook voor de studenten die een beurs hebben gekregen vanuit het Blauwe Deltalenten Fonds van het waterschap. Het waterschap biedt het PWVE de ruimte om op die markt namens de gemeenten een stage-aanbod te promoten. 

Charles Rijsbosch deed (en doet hierbij) een oproep aan gemeenten om mogelijke stageplaatsen bij hem aan te melden. Vervolgens zal Charles met die gemeenten tot een soort van opdrachtformulering komen, aan de hand van een vast stramien. Met dat aanbod zal Charles dan 30 maart op de stage-markt aanwezig zijn.

Vanuit PWVE bieden we in ieder geval een stage-opdracht aan voor het opstellen van gemeentelijke waterbalansen, volgens een methode die het waterschap nu ontwikkelt samen met gemeente Epe in de Oost-Veluwe. 

Ook gemeenten Renkum en Ede hebben belangstelling voor stagairs.

5. Stavaza & samenwerkingsbehoeften GWSW                                                

Jan Wisse en Wolter Tijssen, beide van het waterschap, gaven een presentatie over de meerwaarde van GWSW voor gemeenten.  GWSW is het landelijke, uniforme Gegevens Woordenboek Stedelijk Water, dat door RIONED is ontwikkeld voor de sector. Standaardisatie en uniformering dragen bij aan een efficiënte modellering van het gemeentelijk (afval)watersysteem, eenvoudige uitwisseling van data en stimuleren de ontwikkeling van digitale tools voor beheer en optimalisatie. Ook draagt het bij een vermindering van personele kwetsbaarheid, omdat lokale watersystemen eenvoudiger door elke vakspecialist kan worden doorgronden. Ook kunnen gegevens worden toegevoegd aan een landelijke data-bank, met ook weer een link naar PDOK (de landelijke projecten databank voor de openbare ruimte en ondergrond).

Jan en Wolter presenteerden kort welke stappen gemeenten zouden moeten doorlopen om GWSW-proof te worden. Het waterschap is daar ook graag bij behulpzaam. 

Zie ook bijgevoegde PowerPoint-presentatie van Jan Wisse en Wolter Tijssen.

Al diverse van onze gemeenten hebben hun watersystemen in GWSW beschreven en ge-upload in de landelijke databank, zie onderstaande tabel (stavaza 2022). 

6. Uitlevering stedelijke watergegevens tbv NBW wateroverlast toetsing       

Annabelle Neefjes, hydroloog bij het waterschap, is belast met het uitvoeren van de wettelijk-verplichte NBW-toetsing op wateroverlast in het beheergebied van het waterschap. NBW staat voor Nationaal Bestuursakkoord Water, waarin Rijk, IPO, VNG en UvW afspraken hebben gemaakt voor een duurzaam waterbeheer. Nieuw aan de toetsing in 2023 is dat het waterschap ook de effecten wil meenemen van de verhardingsgraad van het stedelijk gebied.

Daarvoor heeft Annabel extra gegevens nodig van de gemeenten van het PWVE. Annabel kondigt aan dat zij komende periode contact hierover zal opnemen met die gemeenten waarvoor de toetsing dit jaar wordt uitgevoerd (niet ons hele gebied is dit jaar aan de beurt).

Zie ook bijgevoegde PowerPoint-presentatie van Annabelle.

7. Voortgang DWAAS analyse (rioolvreemd water)                                                        

Jan Wisse is als projectleider van het Waterschap belast met de uitvoering van DWAAS-analyse naar rioolvreemd water voor alle zuiveringskringen binnen het waterschap.

Jan meldt dat hij systematisch komende jaar / jaren graag bij alle gemeenten van het PWVE langs komt om samen deze DWAAS-analyse uit te voeren en zo de werking van het systeem en de zuiveringen te optimaliseren.

Een volgende Platformbijeenkomst wil Jan graag zijn eerste bevindingen presenteren.

8. Rondvraag                                                                                                                             

De PWVE-website, kloppen je gegevens nog? Heb je een leuke foto van jezelf? 

Onze communicatie adviseur Jerry van Ginkel meldt dat van alle deelnemers aan het PWVE hun gegevens op de vernieuwde website staan. Iedereen krijgt een log-in code om die gegevens in te zien, eventueel aan te vullen. En om een recente foto van hem/haar te plaatsen.