Naar overzicht

Ambtelijk platform Nijkerk variatie aan onderwerpen

Op 20 april kwamen we, ditmaal in Nijkerk, weer bij elkaar voor een Ambtelijk Platform. En er zijn weer groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. In diverse presentaties ging het om de vraag hoe klimaatadaptatieprojecten gerealiseerd kunnen worden in zowel de openbare ruimte als in de gebiedsontwikkelingen. Een paar interessante presentaties en en onderwerpen worden hieronder verder besproken en uitvergroot. De presentaties per onderwerp zijn onder elk apart onderwerp bijgevoegd om te bekijken.


Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Stedelijk Gebied


Voor nieuwe initiatieven omtrent klimaatbestendigheid heeft het Waterschap Vallei en Veluwe een Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie in Stedelijk Gebied opgesteld. Deze regeling is beschikbaar voor initiatieven van:

  • Natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen.
  • Rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.
  • Woningcorporaties
  • Gemeenten

Heb je een initiatief dat onze steun verdient? Wij dragen er graag aan bij! – Vallei en Veluwe (vallei-veluwe.nl).


Onderzoek naar de kwaliteit van afstromend hemelwater


In welke mate is het noodzakelijk om een waterzuiverende voorziening toe te
passen bij ondergrondse infiltratie van hemelwater, om te voorkomen dat schadelijke
stoffen in het grondwater kunnen komen? Dat is de vraag die Kuno Bakker, als stagiair bij het waterschap, de komende maanden wil onderzoeken. Hij zoekt daarvoor de medewerking van enkele gemeenten aan een interview over de huidige praktijk van afkoppelen. Ook wil hij door literatuuronderzoek en interviews met experts de mogelijkheden voor (ondergrondse) voorzieningen in beeld brengen.
Voor meer informatie over Kuno Bakker en zijn onderzoek kan hier zijn informatieve PowerPoint worden bekeken.

Landelijke maatlat voor klimaatbestendige bouw


In vervolg op de Tweede Kamerbrief water en bodem sturend van minister Harbers, waar in de vorige nieuwbrief ook al aandacht aan werd gewijd, heeft de minister nu de Landelijke maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen uitgebracht.
Sandy Hofland presenteerde de maatlat, en ging hierbij kort in op de verhouding van de landelijke maatlat tot onze regionale en lokale richtlijnen voor klimaatadaptatie. Zoals het Convenant Duurzaam Bouwen van de provincie Utrecht, of de Routekaart klimaatbestendige bouw van de provincie Gelderland.

Klimaatadaptatie in de praktijk van projecten in Amersfoort


Leuk en aardig zo’n maatlat en die richtlijnen, maar hoe zien we deze nou terug in de praktijk bij projecten in de openbare ruimte en in gebiedsontwikkelingen? Gunnar van Weezel Errens en Anne Vrouwe, adviseurs klimaatadaptatie en water bij de gemeente Amersfoort, vertelden over hun ervaringen. Amersfoort heeft al sinds 2020 ‘eigen’ richtlijnen voor klimaatbestendige bouw, waar nu de provinciale richtlijnen en de landelijke maatlat zijn bijgekomen. In hoeverre de richtlijnen in zowel ontwerp als in de realisatie van bouwprojecten worden gerealiseerd blijkt afhankelijk te zijn van de mate waarin je als adviseur bereid bent om stevig de onderhandeling aan te gaan met ontwikkelaars. Daarbij is een belangrijke voorwaarde dat de wethouder/het bestuur jouw standpunt steunt, want veel van de richtlijnen zijn helaas niet juridisch afdwingbaar; het ontbreekt aan wettelijke basis in bouwbesluit of anderszins. Derhalve komt het aan op vrijwillige medewerking van de ontwikkelaar, en/of slimme combinaties met maatregelen in de openbare ruimte om alsnog het gewenste klimaatadaptieve resultaat te verwezenlijken.

De klimaatadaptieve watertoets van Waterschap Vallei en Veluwe


In aansluiting op het verhaal van Amersfoort schetst Paul Bronkhorst, ruimtelijk plan adviseur bij het waterschap Vallei en Veluwe, de ervaringen met de watertoets die wordt gebruikt bij de beoordeling van nieuwe bouwplannen. Het waterschap is een proces gestart om nog dit jaar de watertoets aan te passen aan de eisen van de Blauwe Omgevingsvisie en klimaatadaptatie. Komende periode wil het waterschap ook gemeenten uitnodigen om hun inbreng te leveren in de actualisatie van deze watertoets.

Ontwikkelingen in en lessen uit het leidingbeheer van het waterschap. 


Het waterschap beheert vele kilometers aan transportleidingen van (afval)water en slib. Sinds september 2022 is er een nieuw team aangesteld om het leidingbeheer te actualiseren en werkend te houden bij de gebiedsontwikkelingen en opgaven van het Waterschap. 
Theo Heimensen, technisch specialist transportleidingen, vertelde geanimeerd wat de afgelopen periode aan kennis en inzicht heeft opgeleverd over de beheer. Ook liet hij zien welke actualisaties er al zijn doorgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de beschrijving van alle objecten in GWSW en het zichtbaar maken voor derden in PDOK. Maar er zijn nog stappen te zetten.
De ervaringen van Theo en zijn collega’s waren herkenbaar voor de aanwezigen en spraken tot de verbeelding. Afstemming met gemeenten is ook nodig. Theo en zijn collega’s komen daarom bij gemeenten langs om tot nadere afstemming en actualisatie te komen.