Naar overzicht

Ambtelijk platform 8 december 2022

Thema:

AfvalwaterketenKlimaatadaptie

Categorie:

Ambtelijk overleg

Startdatum:

08 december 2022

Einddatum:

08 december 2022

Op 8 december vindt het Ambtelijk platform plaats.
Locatie: Café Soesterdal, Soesterberg

Op de bijzondere locatie van café Soesterdal, met uitkijk op de voormalige start- en landingsbaan van vliegveld Soesterberg, vond de laatste bijeenkomst plaats van het Ambtelijk Platform voor dit jaar. Een volle agenda, met tot slot een vrolijke eindejaar quiz. In een spannende eindstrijd wist uiteindelijk Edson Brukx de prijs (2 flessen wijn) binnen te spelen.

De volgende 13 onderwerpen kwamen in de bijeenkomst aan bod:

1. Europese Unie herziet de wettelijke regels voor de verwerking van stedelijk afvalwater.

Op 26 oktober j.l. heeft de Europese Commissie concept-regels vastgesteld. Die regels betreffen een forse aanscherping van de eisen voor het afhandelen en zuiveren van afvalwater. Komende 2 jaar neemt de EC de tijd om de regels met de lidstaten nader uit te werken. In 2024/2025 worden de nieuwe regels ter vaststelling voorgelegd aan het Europese Parlement. De nieuwe regels gaan effect hebben voor waterschappen en gemeenten. Komende jaren kunnen we hier in onze vakbladen de nodige artikelen over zien verschijnen. We blijven het proces volgen. 

Vragen en antwoorden over de nieuwe EU-regels inzake de behandeling van stedelijk afvalwater – Europa Nu (europa-nu.nl)

2. Tweede Kamerbrief programma Water en Bodem Sturend.

Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Heijnen (IenW) hebben 25 november de Tweede Kamer geïnformeerd over de (nieuwe) rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke ordening. 

Binnen onze samenwerking in de Manifest-regio Klimaat Vallei en Veluwe willen wij komend jaar de betekenis van deze ‘nieuwe’ rol voor ‘Water en Bodem sturend’ agenderen in het overleg met onze bestuurders en collega-ambtenaren RO, in relatie tot de verstedelijkingsopgaven.

Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

3. Provincie Utrecht Klimaatbestendig 2040 & klimaatbestendige wijk 2023. Welke Utrechtse PWVE-gemeente meldt zich hiervoor aan?

Collega Kira Schäffer van de provincie Utrecht vertelde kort dat de provincie, in lijn met de Groeisprong 2040, werkt aan een versnelling van het uitvoeringsplan voor een klimaatbestendige regio in 2040. Zo wil de provincie graag in 2023 in iedere gemeente minimaal één klimaatbestendige buurt of wijk. De provincie vraagt gemeenten om aan te schuiven in een werkgroep om samen te bepalen aan welke criteria een klimaatbestendige wijk moet voldoen en waar dat al is/wordt gerealiseerd. Meedoen? Neem gerust contact op met Kira: kira.schafers@provincie-utrecht.nl.

Groeisprong Utrecht 2040 (provincie-utrecht.nl)

Klimaatadaptatie: naar een klimaatbestendig Utrecht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

4. Provincie Gelderland organiseert 17 mei 2023 werkconferentie Klimaatadaptatie Woningbouwcorporaties

Collega Roos Akkermans van provincie Gelderland deed alvast de aankondiging van de werkconferentie met woningbouwcorporaties over maatregelen voor klimaatadaptatie in sociale nieuwbouw en in bestaande woningvoorraad. Gelderse en Utrechtse PWVE-gemeenten zijn tzt welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Roos: r.akkermans@gelderland.nl.

5. Is er belangstelling voor een Gelderse netwerkbijeenkomst van Steenbreek?

Provincie Gelderland overweegt om samen met organisatie Steenbreek een regionale netwerkbijeenkomst te organiseren in begin 2023 (in vervolg op een Steenbreek-bijeenkomst onlangs in Brabant). Is daar belangstelling voor bij gemeenten? In het platform was er zeker wel enige belangstelling voor Steenbreek-netwerkbijeenkomst. Sommige gemeenten werken namelijk al met Steenbreek. Maar andere soms bewust niet; omdat men liever met lokale initiatieven werkt, en/of omdat men de toegevoegde waarde van Steenbreek betwijfelt (mede in relatie tot de kosten voor deelname aan Steenbreek).

6. Vet-aanpak in het riool? Voorlopig standpunt van het waterschap

Enige tijd geleden hebben we in ons platform gesproken over de zgn. ‘vetvreter’ die al gebruikt wordt door de gemeente Soest en waar gemeente Woudenberg ook wel oren naar heeft.

Vanuit (technologisch) oogpunt – als het gaat om de werking van de rwzi – ziet het waterschap geen zwaarwegende bezwaren tegen deze ‘oplos-methode’. Het waterschap verwijst ook naar het onderzoek van KWR, TKI Oplossing rioolvet – KWR (kwrwater.nl) . 

Wel blijven deze oplosproducten voor bedrijven. Probleem is hierbij met name dat er geen zicht is op de volledige werking in bijvoorbeeld een vetput. Als vet in kleinere deeltjes (maar dus niet volledig) wordt afgebroken en verderop in het stelsel weer samenklontert, heeft het een averechts effect. 

Toepassing door gemeenten in het rioleringssysteem is voor het waterschap een ander verhaal. Omdat zowel het waterschap als gemeenten er baat bij hebben en toezien, dat er zich geen vet ophoopt en putten, leidingen, en/of dat het voor aankomst op de rwzi al afgebroken is. Grotere hoeveelheden vet zorgen regelmatig voor problemen in de voorbehandeling van het influent (roostergoedverwijdering) en dat vet/drijflaagputten regelmatig afgezogen moeten worden door een rioolreinigingsbedrijf.

Dit is een voorlopig standpunt. Het waterschap agendeert dit onderwerp in 2023 ook in het landelijk gremium voor waterzuivering, om zo een landelijk standpunt te krijgen op de juiste behandeling van vetophoping in riolen.

7. Voortgang tweede tranche DPRA Impuls aanvraag

Sandy Hofland melde dat de aanvraag 2022 goed is ontvangen door het ministerie. Er waren 2 kleine technische vragen die eenvoudig konden worden beantwoord. De aanvraag wordt nu verder afgehandeld, wij verwachten binnenkort uitsluitsel van het ministerie.

8. Webinar onderzoek naar effect van regenwater afkoppelen

Studenten van Wageningen Universiteit hebben in opdracht van het waterschap onderzoek gedaan naar de vraag of er significante afname meetbaar is van regenwater-toestroom naar de RWZI’s door grootschalig afkoppelen van gemeenten. Op 15 december, 12.30 -14.30, presenteren de studenten de uitkomsten van hun studie. Als je belangstelling hebt om deze webinar bij te wonen, dan kan je contact opnemen met Sandy Hoflandshofland@vallei-veluwe.nl  

9. Blauw Deltalenten Fonds levert mogelijke stagiaires. 

Het Blauw Deltalentenfonds is een initiatief van het Waterschap waarbij wordt samengewerkt met Hogeschool Van Hall Larenstein en de Wageningen University & Research. Het fonds deelt jaarlijks beurzen uit aan studenten, een financieel duwtje in de rug van €1000,- per studiejaar. www.blauwdeltalentenfonds.nl

Onlangs zijn er circa 61 beurzen uitgereikt aan enthousiaste studenten.

Veel van deze studenten willen tzt graag een stage / onderzoek doen, meer dan het waterschap zelf kan opvangen. Dit biedt misschien kansen voor gemeenten als ‘partners’ van het waterschap in het PWVE. Het PWVE gaat met het waterschap in gesprek om die ‘doorstoming’ te bespreken. Wordt vervolgd.

10. Soesterdal, een ‘droge’ locatie met een ‘verborgen’ waterverhaal           

Sander Boot, beleidsadviseur water van Soest en Baarn, gaf een zeer boeiende presentatie van de complexe puzzel die de gemeente en het waterschap nu proberen te leggen over een duurzaam afvalwatersysteem. In Soesterberg komen nieuwe woonwijken en worden industrieterreinen verplaatst. Ook Defensie gaat stevig vernieuwen en uitbreiden. Dat levert extra afvalwater op, dat zich niet eenvoudig laat verwerken. 

Bekijk hier de presentatie en het filmpje over ‘water en bodem sturend’ in Soest waarbij wethouder Aukje Treep (sinds kort onze nieuwe voorzitter PWVE) en heemraad Frans ter Maten met elkaar hierover in gesprek gaan. 

11. Waar komt klimaatsubsidie aan inwoners terecht?  

Adviseur Martin Colee van het waterschap heeft een globale analyse gemaakt in welke buurten stimuleringssubsidies voor klimaatadaptatie voor particulieren terecht komen. De subsidievoorwaarden blijken daarin doorslaggevend te zijn bij het bepalen wie en/of welke locatie in aanmerking komt voor subsidie.

Zijn conclusies gaven een levendige discussie in het platform, waarbij onder andere geconcludeerd werd dat doelmatigheid van subsidie belangrijkste criterium is. Subsidie zou vooral de meest kwetsbare wijken en woningen moeten helpen. Tegelijkertijd geldt voor afkoppelsubsidies dat de oppervlakte grootte vooral van belang is.

Wie meer wil weten, kan contact opnemen met Martin Coleemcolee@vallei-veluwe.nl

NB. Veluwe Duurzaam heeft in het afgelopen managers overleg een presentatie gehouden over de back-office en front-office services die zij voor gemeenten (kunnen) verzorgen, voor subsidies aan bewoners voor klimaat adaptatie maatregelen. Bekijk de presentatie. 

12. Werkplan Manifest-regio Klimaat Vallei en Veluwe

Als PWVE werken wij samen met Water&Klimaat Noord Veluwe, Samenwerking Water Oost-Veluwe, provincies Gelderland en Utrecht, Vitens, RWS-Oost, GGD’s en Veiligheidsregio’s aan het klimaatbestendig maken van onze regio Vallei en Veluwe. Daarvoor hebben we in 2020 een Regionale Adaptatie Plan opgesteld. Wat we in 2023 en 2024 willen gaan doen, staat in het concept werkplan.

Als er nog opmerkingen zijn over dit werkplan, dan kan men contact opnemen met Charles Rijsboschc.rijsbosch@amersfoort.nl

13. Nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing. Wie wil in PWVE werkgroepje?

De VNG heeft een nieuwe modelverordening opgesteld, welke de Modelverordening Rioolheffing vervangt sinds 2021. Belangrijkste verandering is de wijziging van het 

belastbaar feit en de belastingplicht: de eis voor een directe of indirecte aansluiting vervalt waardoor bijna alle percelen in de gemeente in de heffing worden betrokken. De reden hiervan is dat iedere belastingplichtige profijt heeft van de gemeentelijke waterhuishouding en daarom in het kostenverhaal wordt meegenomen.

In de gemeente Ede en Renkum zijn nu al vragen gesteld door de afdeling belastingen, hoe men hiermee om moet gaan. Belangrijke zorg is de onderbouwing en de bezwaar-gevoeligheid van deze wijziging.

In het platform bleek bij geen gemeente hier een pasklaar antwoord op te zijn.

Het PWVE gaat een werkgroepje formeren om hierover een advies uit te brengen.

Wie wil meedenken in deze werkgroep? Aanmelden bij José Lieferink; jlieferink@vallei-veluwe.nl