Naar overzicht

Terugblik op het Ambtelijk Platform van 22 juni 2023

Op donderdag 22 juni vond het 3de ambtelijk platform van het jaar plaats, deze keer op het hoofdkantoor van het Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn. Veel onderwerpen kwamen aan de orde en leverde nieuwe inzichten op. Hieronder een korte weerslag, met linken naar de presentaties.


Mededelingen


Er zijn een aantal mededelingen gedaan:

  • RIONED heeft een oproep gedaan aan gemeenten en waterschappen om een enquête naar ervaringen met Biogene Aantasting Zwavelzuur in te vullen. Maarten Groenen, leidingbeheerder van het waterschap, is mede-initiatiefnemer van dit onderzoek van RIONED. Hij benadrukt het belang om inzicht te krijgen in deze problematiek, dat veel kostbare schade kan veroorzaken aan rioolstelsels.
  • Het waterschap heeft een nieuwe bijdrage voor de regeling van klimaatadaptatie in stedelijk gebied in 2023. Deze is niet alleen beschikbaar voor gemeenten, maar ook voor particulieren, scholen, en andere initiatieven.
  • Het PWVE werkt aan de opzet van een In-company training Grondwateroverlast in stedelijk gebied voor dit najaar, samen met stichting Wateropleiding, Waterschap en UVT.


Petitie tariefdifferentiaties drinkwater door Werkgroep Stromende Beken


Hans van der Wiel hield namens de Werkgroep Stromende Beken een gloedvol betoog over de gestage daling van het gemiddelde grondwaterniveau op de flanken van de Veluwe. Met als gevolg een steeds vaker en langduriger droogvallen van de beken. Dat leidt zowel tot verarming van de natuur en verlies van biodiversiteit, als een verlies aan een mooi landschap. De Werkgroep pleit voor beperking van grondwateronttrekkingen en voor het zuiniger omgaan met (industrieel en particulier) drinkwatergebruik. Een gedifferentieerd tarief kan besparing stimuleren. Daartoe heeft de Werkgroep een petitie opgesteld, om te overhandigen aan het Kabinet. De werkgroep vraagt PWVE-deelnemers deze petitie te ondertekenen (ambtelijke en/of bestuurlijk).DUO-presentatie onderzoek naar effecten van klimaatneerslag op functioneren van RWZI’s en gemeentelijke overstorten


Afgelopen maanden hebben Thimo Voorbij en Luka Baranyai stage gelopen bij respectievelijk Waterschap Vallei en Veluwe en PWVE. Beide hebben onderzoek gedaan naar de effecten van klimaat-piekbuien op het functioneren van de RWZI’s (minerale kwaliteit effluent) en de gemeentelijke overstorten. De effecten zijn significant. De resultaten zijn na te lezen in hun onderzoeksrapporten, en bekijk hier ook hun presentatie. Lees hier de rapportage van Luka Baranyai.

Hydronet Dashboard Woudenberg


Marinus van Dijk, hydroloog bij het waterschap, en Ruud van der Velden, beleidsadviseur water van Woudenberg, doen al aantal jaren metingen over het functioneren van het watersysteem in bebouwd gebied. Marinus heeft de metingen gecombineerd en samengevat in een overzichtelijk ‘Dashboard Woudenberg’; het dashboard draait op het systeem van H2gO, dat alle gemeenten van het PWVE gebruiken. Bekijk hier de presentatie over ‘Hydronet: Dashboard voor meetdata riool en water?‘ Het waterschap is gaarne bereid om – tegen geringe kosten – voor elke PWVE gemeente een passend dashboard op te stellen. Binnenkort krijgen de gemeenten een ‘voorstel’ toegestuurd om hieraan mee te doen.

Evaluatie nieuwe inspectiemethode rioolstelsels Scherpenzeel


Marco van Gastel, beleidsadviseur water en wegen Scherpenzeel, heeft ruim een jaar geleden in het platform een presentatie gegeven van de proef die Scherpenzeel en Woudenberg gezamenlijk uitvoerden met camera-inspecties. Inmiddels heeft Marco de nodige ervaring met deze inspectiemethode. Ook leidt deze inzet tot aanzienlijke besparing op de beheerkosten en beperking CO2 uitstoot. Bekijk hier de presentatie van Marco met de belangrijkste uitkomsten. Neem verder gerust contact op met Marco van Gestel en Ruud van der Velden als je hier meer over wilt weten!

Voortgangsrapportage 2022-2023 Vallei en Veluwe Klimaatbestendig


Als PWVE werken we met de werkregio’s van de Noord en Oost-Veluwe, provincies, Vitens, Veiligheidsregio’s, GGD’s en RWS-Oost , samen aan de uitvoering van de Regionale Adaptatie Strategie voor een klimaatbestendige regio van Vallei en Veluwe. Eind van deze maand wordt de voortgangsrapportage aan iedereen toegezonden over de projecten in de periode van zomer 2022 tot nu (zomer 2023). Sandy Hofland gaf een korte ‘sneak preview’. Daarnaast kun je hier de gehele Voortgangsrapportage vinden en downloaden.