Naar overzicht

Terugblik ambtelijk platform 15 februari Leusden

Donderdag 15 februari waren we welkom in de raadszaal van het gemeentehuis van Leusden voor ons ambtelijk platform. Met wederom een grote opkomst vanuit het waterschap en de aangesloten gemeenten hebben we een vol en gevarieerd programma doorlopen. Hieronder een chronologische korte terugblik, met linken naar de presentaties van de sprekers.

Mededelingen en korte termijn agenda:

  • 27 februari, Webinar Digitale Wijk-in-beeld voor groen en wateropgaven. Gemeente Amersfoort organiseert via teams een presentatie van de ‘digital twin’ van de wijk Liendert en hoe dat onder andere helpt in de aanpak van groen en water. Zie hier de uitnodiging
  • 19 maart, onze Platform Academie  organiseert een werkbezoek aan Scherpenzeel op dinsdag 19 maart a.s , van 13.00 – 16.30 uur. Marco van Gastel gaat ons meenemen langs diverse projecten rondom stedelijk water in de gemeente. Slim programmeren en integrale uitvoering, naast uitdagende grondwatersituatie. Nadere informatie volgt nog. 
  • 27 februari, Webinar TNT-Gateway voor een breed meetnetwerk in onze regio. Het waterschap geeft toelichting over de mogelijkheden dat een nieuwe Lora-netwerk ons biedt in het beter meten en monitoren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Zie hier de uitnodiging.
  • DPRA heeft provincies opgedragen om in 2024 een boven regionale stresstest uit te voeren naar de effecten van extreme neerslag (‘Limburg-bui’) en mogelijke cascade-gevolgen. De richtlijnen daarvoor zijn onlangs uitgestuurd. Dit proces loopt vooruit op de lokale stresstesten die de DPRA-werkregio’s in 2025 geacht worden uit te voeren. Onze regionale samenwerking in Vallei en Veluwe Klimaatbestendigzal hier een coördinerende rol in spelen. Te zijner tijd volgt hier nader bericht over. 

RIONED – Monitor Stedelijk Water
Stichting RIONED wil in 2024 weer een nieuwe landelijke monitor opstellen over Stedelijk Water. De monitor brengt de inspanningen in beeld van de gemeenten om de riolering op peil te houden, hevige regen te verwerken en de waterkwaliteit te bevorderen. Ook kijkt de monitor naar de ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren.

André de Haan van RIONED gaf een korte toelichting op doel, meerwaarde en planning van het project. Begin mei verwacht RIONED een vragenlijst rond te sturen naar de gemeentelijke contactpersonen, met het verzoek deze nog vóór de zomer in te vullen. RIONED hoopt dan in het najaar een landelijke totaalrapportage op te leveren, analoog aan de laatste landelijke monitor van 2016, zie hier de rapportage.

Bekijk hier de presentatie van André de Haan

Afwegingskader voor het opstellen van een Waterbalans                                     

Nu we steeds vaker last hebben van extreme droogte, of dan weer teveel aan (grond)water, komt de vraag op naar meer inzicht in de ‘waterbalans’ van een gebied. De waterbalans is een hydrologisch concept om op eenvoudige wijze een beeld te geven van de hoeveelheden aan inkomende en uitgaande waterstromen in een gebied. Meer inzicht daarin, kan helpen om de vraag te beantwoorden of en hoe we die waterstromen kunnen bijsturen. 

Jeroen Huising heeft – als stagiair vanuit de Masteropleiding Climate Studies aan de WUR – voor het PWVE een afwegingskader opgesteld, over hoe je een waterbalans voor jouw gebied kunt opstellen. Zie bijgevoegde presentatie.

Hydrologen van het waterschap, bereikbaar via het UVT, kunnen assisteren bij het doorlopen van het afwegingskader. 

Bekijk hier de presentatie van Jeroen Huising

Klimaat Effect Atlas Vallei en Veluwe is vernieuwd en aangevuld

Op de website van Vallei en Veluwe Klimaatbestendig is onze regionale klimaat-effect-atlas vindbaar. Deze KEA wordt regelmatig geactualiseerd en verrijkt. Sandy Hofland van Waterschap Vallei en Veluwe presenteerde kort de nieuwe layout en nieuwe kaartlagen, zoals de regenwaterkansenkaart en overstromingskaarten.

De regenwaterkansenkaart geeft én een inzicht waar afkoppelen en infiltreren van hemelwater zinvol is én geeft een beeld van welke buurten en wijken binnen gemeentes al afgekoppeld zijn. Daarmee kan deze kaart ook gebruikt worden als soort van monitor voor de voortgang in afkoppelen. De kaart is gebaseerd op de gegevens die gemeenten invoeren in GWSW. De kaart zal jaarlijks worden geupdate om zo ook het proces van afkoppelen te kunnen volgen (op voorwaarden dat gemeenten zijn aangesloten op de GWSW-databank van RIONED).

Bekijk hier de vernieuwde atlas

Infiltratie van hemelwater in relatie tot waterkwaliteit  

In onze regio van de ‘hoge zandgronden’ willen we graag alle hemelwaterafvoer afkoppelen en infiltreren in de bodem. Of niet soms? Maar hoe zit dat dan met de kwaliteit van dat hemelwater? 

Kuno Bakker heeft – als stagiair vanuit Van Hall Larenstein – in opdracht van het Waterschap onderzoek gedaan naar de kwaliteit van hemelwater en de milieueffecten door opstapeling in de tijd van schadelijke stoffen in de bodem en grondwater. Conclusie uit het onderzoek is dat per lokale situatie de effecten sterk kunnen verschillen. Maar ook dat in bepaalde gevallen maatregelen serieus te overwegen zijn vanuit milieuperspectief. Kuno Bakker heeft in zijn onderzoek ook aanbevelingen gedaan en methoden geïnventariseerd voor verbeterde infiltratie.

De tijd tijdens deze platformbijeenkomst was tekort om dieper op de materie in te gaan. Daarom zullen we binnenkort een speciale Webinar met Kuno Bakker organiseren. Daarbij zal er ook voldoende tijd en ruimte zijn voor vragen en interactie.

Kuno legt momenteel de laatste hand aan zijn eindrapportage. Deze komt tegen de tijd van het Webinar ook beschikbaar.

Bekijk hier de presentatie van Kuno Bakker

De Kader Richtlijn Water en hoe staat onze regio ervoor?

Eind 2027 moeten in principe alle maatregelen zijn genomen zodat de Nederlandse oppervlaktewateren en het grondwater voldoen aan de EU-normen voor waterkwaliteit. Om op tijd de doelen van het KRW-programma te halen, heeft het Rijk in 2023 een Impulsprogramma gestart om versnelling te realiseren in de aanpak. 

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een coördinerende rol in de uitvoering van projecten in onze regio. Anita Buschgens is als beleidsadviseur waterkwaliteit bij het waterschap hier intensief bij betrokken. Zij werkt daarbij onder andere samen in de Werkgroep KRW vanuit de samenwerking Stroomgebied Rijn Oost.

Anita nam ons in bijgevoegde presentatie mee in de materie van de KRW. Wat zijn ook alweer de opgaven? Hoe staat ons gebied er momenteel voor qua waterkwaliteit? Welke acties lopen er allemaal, of kunnen we verwachten? En welke specifieke vragen komen er af op gemeenten en/of hun omgevingsdiensten? 

Bekijk hier de presentatie van Anita Buschgens