Naar overzicht

Terugblik informatiebijeenkomst 7 februari jl. nieuwe riool- en waterzorgheffing VNG

Klimaatverandering betekent dat wij als gemeenten meer werk moeten verrichten om te blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor een goede waterhuishouding. Naast rioolwater, is er steeds meer aandacht nodig voor het adequaat verwerken van hemel-, grond- en oppervlaktewater. Daarom is ook de titel van de gemeentelijke rioolheffing verbreed met de term ‘Waterzorg’. De nieuwe verordening biedt de mogelijkheid om meer water- en klimaat gerelateerde kosten, naar meer eigenaren en/of percelen toe te rekenen.

Op 7 februari organiseerde het PWVE een informatiebijeenkomst over de nieuwe modelverordening die de VNG in 2021 heeft uitgebracht voor de gemeentelijke heffing voor de riool- en waterzorgtaken. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Ede, met beleidsadviseurs water & riolering en collega’s van gemeentelijke belastingen en financiën van diverse gemeenten ( o.a. Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen). Ook online schoven collega’s aan via TEAMS.

Vanuit de VNG was Reinier Kunst aanwezig. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het opstellen van de nieuwe modelverordening. In het kort ging hij in op de achtergrond voor de nieuwe modelverordening. De discussie spitste zich toe op de toerekeninggrondslag aan eigenaren en percelen. In de bijlage kan je een uitgebreide toelichting vinden van de VNG, plus de modelverordening en de PowerPoint van de presentatie van Reinier Kunst.

Vervolgens gingen we in gesprek met Caroline Osseweijer, gemeente Westland / caroline@osseweijeradvies.nl, en Diderick Niehof, gemeente Leeuwarden, over hun ervaringen bij de invoering van de nieuwe modelverordening. In gemeente Westland is dat proces succesvol en probleemloos verlopen. In gemeente Leeuwarden geeft de invoering van de nieuwe waterzorgheffing de nodige politieke discussie, met name gevoed vanuit de agrarische sector in het buitengebied waar de heffing een (bescheiden) extra aanslag betekent. 

Een belangrijke les is dat er een zorgvuldige onderbouwing nodig is van de nieuwe heffing.  De bijgesloten toelichting van de VNG geeft daarvoor de nodige (juridische) informatie. Maar de feitelijke kosten-onderbouwing komt natuurlijk uit een breed gemeentelijk waterplan, inclusief een beschrijving en berekening van de extra zorgtaken voor hemel-, grond- en oppervlaktewater. 

Ook andere investeringen voor een klimaatbestendige gemeente kunnen worden toegerekend, mits tenminste 10% van de investering direct gekoppeld is aan de waterzorgtaak. Zo rekent gemeente Leeuwarden in hun Programma Water en Riolering 2023-2027  de komende 10 jaar op zo’n € 48 miljoen aan extra investering voor een klimaat-/waterrobuuste inrichting van het openbaar gebied.

Vervolg bijeenkomst  18 april,  over het toerekenen van activiteiten en kosten voor de Waterzorg en Klimaatadaptatie. 

Een van de conclusies uit deze informatiebijeenkomst is dat we in programma’s voor water en riolering de juiste onderbouwing moeten leveren voor de waterzorgtaken en eventuele andere, daaraan gekoppelde klimaatmaatregelen (minimaal 10%). Welke taken en kosten dat zouden kunnen betreffen, daar circuleren al de nodige lijsten van rond in Nederland , inclusief (juridische) onderbouwing.

Het PWVE organiseert een vervolgbijeenkomst op 18 april, van 14.30 – 16.30 uur, over de toerekening van activiteiten en kosten. Om kennis en documenten met elkaar te delen en om vraagpunten op onderdelen met elkaar te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan investeringen voor nieuwe bomen, plantgaten en bodemverbetering; kunnen we die kosten ook toerekenen? 

Locatie volgt nog.

Heb je belangstelling voor deze bijeenkomst?
Geef je dan op bij José Lieferink, jlieferink@vallei-veluwe.nl

Documenten