Naar overzicht

Terugblik Ambtelijk Platform van 27 juni Bunschoten

Deze keer waren we te gast bij Aad Voorwinden, Devlin Boljé en Kees Tammes in het gemeentehuis van Bunschoten. En het was in zeker zin ook een bijzondere bijeenkomst, want het was de laatste bijeenkomst van het platform voor Aad. Hij gaat vanaf augustus genieten van zijn pensioen. Aad Voorwinden was een van de oprichters van het PWVE in 2008 en sindsdien altijd zeer betrokken vanuit zijn functie als beleidsadviseur water en riolering. Naar aanleiding van zijn vertrek is er een videoportret gemaakt over zijn loopbaan en werk bij Bunschoten, zie elders in de nieuwsbrief.

De volgende onderwerpen kwamen deze ochtend voorbij:

  • Nationaal Watertrainees doen onderzoek naar riool-overstorten

Vanuit het Nationaal Watertraineeship, waar wij als PWVE mee samenwerken, zijn 4 trainees voor een korte periode bij ons aan de slag met onderzoek naar het functioneren van de riool-overstorten in onze regio. Mede in relatie tot de KRW en nieuwe EU-richtlijnen voor verwerking van Stedelijk Afvalwater.

Simone Runtulalo, Tim van der Kuijl, Kaylee van Rooij en Peter Beemster stelden zich kort voor. Meer over hun opdracht kan je vinden op onze website: Nat natter natst! – Platform Water Vallei en Eem (pwve.nl)

  • Derde tranche en overzicht van projecten DPRA-Impulssubsidie  

De 3de en laatste tranche van de Impulsregeling is goedgekeurd en wordt nu door de kassier Mathieu van Heijningen (gemeente Amersfoort) aan iedereen overgemaakt. Als er vragen zijn over het verloop is Sandy Hofland hiervoor bereikbaar.

Simone Runtulalo presenteerde kort een rapportage die zij nu opstelt met een totaaloverzicht van alle projecten bij gemeenten en waterschap die we met de Impulsregeling een extra klimaatboost kunnen geven. Per overheid wordt in de rapportage ook telkens 1 project wat meer in detail uitgelicht en beschreven.

Komende maand verwacht Simone de concept-rapportage naar de gemeenten te kunnen sturen voor een laatste check op correcte verwerking van alle gegevens.

Uiteindelijk gaat de rapportage naar het bestuurlijk overleg en naar het landelijke DPRA-bureau.

  • De CO2-impact van onze maatregelen voor klimaatadaptieve waterberging                           

Als overheden nemen we steeds meer maatregelen in de openbare ruimte om klimaatadaptief te zijn. Tegelijkertijd is er ook een discussie naar de milieu effecten van deze extra maatregelen. RIONED doet hier onderzoek naar. ‘Onze’ Maarten Groenen is daarbij betrokken vanuit zijn vorige rol als strategische beheerder leidingen bij het waterschap. Inmiddels is Maarten werkzaam bij Buro Ontwerp & Omgeving, maar zijn betrokkenheid bij het onderwerp en onderzoek is gebleven.

Vandaag deed hij in het platform een mededeling over lopend onderzoek bij RIONED naar duurzame en energiezuinige inzet van pompen en gemalen. Mede door de energie crisis heeft dit onderwerp meer aandacht gekregen; in uitgebreide drukrioolstelsels en bij gemalen is veel ‘winst’ te behalen in reductie van onnodig energieverbruik. Niet alleen qua energiekosten, maar ook qua CO2 uitstoot.

Daarnaast presenteerde Sabine de Rijk, stagiaire bij BO&O, de resultaten van een onderzoek naar de totale CO2-uitstoot van diverse methode van infiltratie van hemelwater. Er blijken aanzienlijke verschillen in de totale CO2-uitstoot van productie, aanleg en beheer tussen bijvoorbeeld infiltratiekratten, infiltratieriolen of wadi’s. Om die verschillen in de ontwerpfase te kunnen berekenen, heeft Sabine een prototype van een rekentool ontwikkeld. Komend jaar hoopt zij deze tool in samenwerking met RIONED verder uit te werken naar een definitieve rekenversie.

 Bekijk hier de presentatie van Sabine de Rijk

  • Amersfoortse visie en beleid voor ondergrond en bodem                                        

In ons platform is de vraag al vaker aan de orde geweest of er al gemeenten zijn met een uitgesproken visie hoe om te gaan met de ondergrond en bodem. Want het is dringen in onze ondergrond. En de zorg om behoud en bescherming van de bodemkwaliteit groeit. Ook hebben we het tegenwoordig over ‘(water en) bodem sturend’ in gebiedsprocessen. Hoe dan allemaal?

Ter inspiratie gaf Paul Camps, adviseur bodem van de gemeente Amersfoort, een heldere presentatie van de recente visie van de gemeente Amersfoort op bodem en ondergrond. Ook ging Paul in op hoe de visie in de praktijk doorwerkt in het afwegingskader voor ruimtelijke projecten, klimaatadaptatie, energietransitie en meer.

Bekijk hier de presentatie van Paul Camps

  • ‘Waterdeals’ in de samenwerking Vallei & Veluwe Klimaatbestendig 11.20

In het Voorzittersoverleg V&VK is het initiatief genomen om toe te werken naar concrete ‘Klimaatdeals’, afspraken van partijen om op bepaalde thema’s nadrukkelijk samen te werken en concrete resultaten met elkaar te willen halen. Doel is om extra draagvlak te creëren en versnelling te genereren op onderwerpen en initiatieven, die nu al voorzichtig in gang zijn gezet en/of lokaal zijn geagendeerd. De deals zijn een ‘uitnodiging’ om daarbij aan te sluiten. Met de deals ontstaat een soort van ‘koploper-programma’ waarin partijen nadrukkelijk verklaren samen te willen (of blijven) werken in een ‘Çommunity of Practice’. Streven is daarbij om concrete resultaten in dat verband neer te zetten. De kennis en ervaringen die we in die trajecten ambtelijk en bestuurlijk opdoen, delen we vervolgens in dit bredere verband van V&VK en elders.

NB. niet elke gemeente of het waterschap hoeft aan (alle) deals mee te doen. Kijk waar de energie zit, of waar een bepaald vraagstuk actueel is, en overweeg of aansluiting aantrekkelijk is. Ook kunnen partijen later aansluiten, als het onderwerp meer relevant wordt voor hun lokale agenda.

Charles Rijsbosch gaf een korte presentatie van (voorlopig) 7 mogelijke  ‘klimaatdeals’ op onderwerpen die spelen in onze regio. Deze ‘klimaatdeals’ vragen nog om nadere uitwerking ambtelijk en bestuurlijk met de partijen die geïnteresseerd zijn.

Het streven is om meerdere deals op de Klimaattop Vallei en Veluwe daadwerkelijk te laten ondertekenen door de (eerste) partijen die hiermee aan de slag willen in 2025.  

Bekijk hier het overzicht van mogelijke klimaatdeals

  •  Sluiting, met Aad Voorwinden                                                                                 

Met veel genoegen gaven we even aandacht aan het vertrek van Aad Voorwinden, één van oprichters en de deelnemer van het eerste uur bij het platform. Na 45 jaar werken, 34 jaar voor de gemeente Bunschoten en 16 jaar in het PWVE gaat Aad met pensioen.

Aad hield een korte speech, vol humor en anekdotes uit een lange loopbaan. En vanuit het PWVE kreeg hij uit handen van Charles Rijsbosch een fraaie trofee als ‘ere lid’ van het PWVE 2008 – 2024. Bekijk ook het filmpje waarin Aad afzwaait!