Naar overzicht

Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties in de provincie Utrecht

De komende jaren moeten er veel woningen en kantoren worden gebouwd. Voor de bouwlocaties moeten we goed kijken naar de toekomstbestendigheid hiervan. Bijvoorbeeld met het oog op klimaatverandering en bodemdaling. Daarom hebben de Utrechtse waterpartners (vier waterschappen, drie drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat Midden-Nederland) een geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties in de provincie Utrecht ontwikkeld. Deze gesprekskaart geeft inzicht in de geschiktheid voor nieuwe woon- en werklocaties. De kaart vormt daarmee de ruimtelijke vertaalslag van het principe ‘water en bodem sturend’.

Dialoog met Utrechtse waterpartners

Met de geschiktheidskaart gaan de Utrechtse waterpartners (waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Rivierenland, Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, drinkwaterbedrijven Oasen, Vitens en Waternet en Rijkswaterstaat Midden-Nederland) graag de dialoog aan met mede-overheden en gebiedspartijen over uitgangspunten  voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Link naar..

Hierbij ontvangen jullie link naar de definitieve geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties voor het grondgebied van de provincie Utrecht:

 Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties – HDSR

Water en bodem sturend
Met de geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties en de klimaatonderlegger sluiten de Utrechtse waterpartners aan bij de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’, die de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurden op 25 november 2022. De Kamerbrief omschrijft het onderliggende principe dat we zo min mogelijk afwentelen op toekomstige generaties, andere gebieden en van de private naar de publieke sector.

Benutten geschiktheidskaart in lokale en regionale processen

De geschiktheidskaart kan worden benut in verschillende processen, zoals de woningbouwopgaver. De kaart is een adaptief document en zal de komende periode door nieuwe inzichten en datasets die beschikbaar komen steeds verder worden verrijkt. De geschiktheidskaart is op 23 februari jl. aangeboden aan gedeputeerde Mirjam Sterk.

Hoogheemraad Els Otterman: “Het is belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in eventuele uitdagingen vanuit water en bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daardoor kunnen toekomstbestendige (locatie)keuzen voor nieuwe woon- en werklocaties worden gemaakt.”