Naar overzicht

Onderzoeksrapport overstorten door Luka Baranyai

Luka Baranyai is een derdejaars HBO Kust- en Zeemanagement student aan Van Hall in Leeuwarden en liep stage binnen het platform. Zijn onderzoek begon in februari en richtte zich op de invloed van hevigere buien als gevolg van klimaatverandering op de nooduitlaten in het rioolsysteem, ook wel bekend als overstorten.

Het doel van het onderzoek was “inzicht krijgen in het functioneren van de overstorten in het nieuwe klimaat en de effecten op de kwaliteit van oppervlaktewater in relatie tot de Kader Richtlijn Water (KRW)”. Hierbij bestond het onderzoeksgebied uit het gehele verzorgingsgebied van het PWVE.

Hoofdvragen uit het onderzoek waren:
– Hoe functioneren overstorten in het gebied van Platform Water Vallei en Eem in relatie tot extreme
(klimaat)buien in de periode 2012-2023, en welke factoren kunnen bijdragen aan mogelijk frequentere
lozingen op oppervlaktewater?
– Waarom zouden frequentere lozingen tot een (tijdelijke) significante verslechtering van de
waterkwaliteit van het oppervlaktewater kunnen leiden, en hoe verhouden deze lozingen zich tot de
milieudoelen opgesteld in de KRW?

In de rapportage worden bijvoorbeeld ecologische effecten van overstortlozingen uiteengezet. Uiteindelijk komt Luka met maatregelen en zowel technische als beleidsmatige oplossingen. 

Lees hier zijn gehele rapportage: ‘Onderzoek naar het functioneren van overstorten in het
verzorgingsgebied van PWVE
‘.

Lees hier ook Luka’s reflectie op zijn stageperiode.