Naar overzicht

Terugblik op Ambtelijk Platform van 16 november 2023

Terugblik op Ambtelijk Platform van 16 november 2023

Dit was alweer het laatste Ambtelijk Platform voor 2023. De data voor de nieuwe bijeenkomsten in 2024 zijn al uitgestuurd, via Outlook. Mocht jij nog niets hebben ontvangen, meld dat dan aan José Lieferink.

De opkomst voor de bijeenkomst was goed. De onderwerpen gevarieerd en actueel. De discussies levendig. En de meerwaarde van samenwerken, kwam meermaals aan bod.

Hieronder een korte samenvatting van wat is besproken, met linken naar de presentaties!

Mededelingen

  • Er waren de nodige nieuwe gezichten aanwezig, een hartelijk welkom voor de nieuwe collega’s bij ons platform. Daaronder waren ook enkele stagiaires vanuit de wervingscampagne die we in 2023 hebben gedaan bij de WUR en VHL. Al met al mooi te zien dat ons werkveld nog steeds nieuwe mensen weet te boeien en aan zich te binden.

    We toonden een nieuw introductiefilmpje voor trainees en stagiaires, voor op de website van het platform.
  • De Incompany training grondwateroverlast in stedelijk gebied, komt in 2024 in herhaling, de inschrijving is geopend. Maximaal 16 deelnemers. Zie ook verderop in de nieuwsbrief.

Nieuwe klimaatscenario’s KNMI en regionale impact
Op 7 oktober jl. presenteerde het KNMI de nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland. Een actualisatie ten opzichte van de scenario’s uit 2014.

Simone Runtulalo gaf een korte presentatie van de scenario’s; de verschillen ten opzichte van 2014 én de belangrijkste verwachtingen. Daarbij ging zij kort in op de specifieke effecten die wij mogen verwachten voor onze regio van PWVE.

Vervolgens stelde zij de vraag of de nieuwe klimaatscenario’s aanleiding geven om onze regionale Klimaat Effect Atlas Vallei en Veluwe te updaten? Dezelfde vraag geldt voor de brochure De Staat van ons Klimaat die we met het KNMI hebben opgesteld. Zie ook www.klimaatvalleienveluwe.nl Wordt vervolgd!

Bekijk hier de presentatie.

Piramide voor waterrobuust en klimaatadaptief beleid
Aansluitend op het verhaal van Simone presenteerde Lisette Klok van stichting Climate Adaptation Services (CAS) de Piramide voor Klimaatadaptatie, een metafoor en beeldmerk om de ambities en voortgang in klimaatbeleid te verbeelden. Gemeenten Ede en Apeldoorn hebben vanuit onze regio Vallei en Veluwe meegedacht in de ontwikkeling van het prototype. Op de Klimaattop Vallei en Veluwe van 1 december komt dit model uitgebreid aan de orde.

Lisette deed de oproep welke gemeenten geïnteresseerd zijn en betrokken willen worden bij de doorontwikkeling. Gemeente Wageningen reageerde spontaan en zag kansen voor combinatie met het proces dat daar nu loopt om (nieuwe) klimaatambities te formuleren en voortgang te bepalen.

Bekijk hier de presentatie en hier de infographic.

Uitkomsten NBW-toets Valleikanaalzone
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en in de Waterwet is de opdracht neergelegd voor waterschappen om regelmatig een toets uit te voeren naar de capaciteit van het oppervlaktewatersysteem. In hoeverre zijn de watergangen robuust voor inundatie uit het achterliggende watersysteem?

Ewa van Kooten, hydroloog bij het Waterschap Vallei en Veluwe, presenteerde de recent uitgevoerde toets voor het Valleikanaal en omliggende stroomgebied. Zij benadrukte dat het in deze fase ging om een theoretische, modelstudie. Komende maanden gaan de hydrologen graag in gesprek met de beheerders van de gemeenten en het waterschap om de theoretische uitkomsten te valideren met de ervaringen en kennis vanuit de praktijk.

Ook kondigde Ewa aan dat in 2024 het waterschap de regio van Eemland en Arkemheen aan de toets zal ontwerpen. Graag komt Ewa vooraf met de betrokken gemeenten in contact om uitgangspunten en dergelijke te bepreken.

Bekijk hier de presentatie.

Initiatief voor uitrollen van regionaal datanetwerk Vallei en Veluwe

Marinus van Dijk, hydroloog bij het waterschap, kondigde kort het initiatief aan van Waterschap Vallei en Veluwe voor het uitbouwen van een regionaal zendernetwerk voor het verzamelen van allerhande meetresultaten. Het waterschap werkt al op diverse lokaties en voor diverse (grond)watermetingen met het laagdrempelige LoRa-netwerk. Voordeel is niet alleen dat het gebruik van het netwerk gratis is, ook de zendapparatuur (in combinatie met de diverse meters) is goedkoop en eenvoudig. Initiatieven als ‘Meet je Stad’ maken hier bijvoorbeeld ook gebruik van.

Qua meetdata denkt het waterschap aan een breed gebruik. Ook verkeersmetingen, lucht- en waterkwaliteit en dergelijke, kunnen verzamelend worden met deze systematiek.

In 2024 zal het waterschap gemeenten per mail nadere informatie toesturen, met daarbij ook de uitnodiging mee te doen aan de uitbouw van een regionaal meetnetwerk.

Oproep: Stimuleringsimpuls Klimaatadaptatie Provincie Gelderland

Provincie Gelderland wil de lokale aanpak van klimaatadaptatie graag stimuleren en versnellen. Daarom is er voor 2024 onder andere een stimuleringsbijdrage van € 100.000,- beschikbaar gesteld per DPRA-werkregio in de provincie (in Gelderland zijn er 5 werkregio’s actief). Tot 1 februari kunnen wij als werkregio een aanvraag bij de provincie indienen voor ondersteuning van een project en/of onderzoek dat we in 2024 willen uitvoeren. Voorwaarden: aansprekend/voorbeeld project, of relevant/ontwikkelend onderzoek; uitvoering in 2024; cofinanciering minimaal 50%.

Oproep: Zijn er projecten en/of onderzoeksvoorstellen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen? Hebben gemeenten of het waterschap concrete plannen voor 2024 die een impuls kunnen gebruiken?

Meer weten: neem dan contact op met Sandy Hofland of Charles Rijsbosch.

Jaarplan PWVE 2024

Op 23 november staat het Jaarplan 2024 ter vaststelling op de agenda van het bestuurlijk overleg van wethouders en heemraad van de PWVE deelnemers.

Programma manager Charles Rijsbosch geeft alvast een korte toelichting op de organisatie en diverse projecten die in 2024 in het platform aan de orde komen. Ná vaststelling, word thet jaarplan 2024 ook op de website beschikbaar gesteld.

Sluiting

Om 12.10 sloot Charles Rijsbosch de bijeenkomst en was er een lunchbuffetje voor alle aanwezigen om gezellig bij na te praten.